Infojuht logo

Andmete avaldamise lepingu üldtingimused

1. Mõisted
Lepingus kasutatud terminid kannavad järgmist tähendust:
1.1. IT Project Partner OÜ – IT Project Ppartner OÜ, registrikood 1641251
1.2. tellija – juriidiline isik, kes on sõlminud IT Project Partner OÜ andmete avaldamise lepingu
1.3. leping – IT Project Partner OÜ ja tellija vahel sõlmitud andmete avaldamise leping
1.4. pool – IT Project Partner OÜ või tellija, koos nimetatult pooled
1.5. tasu – lepingu summa
1.6. lepinguperiood – tähtajaline leping

1.7. andmed – Andmete avaldamise lepingus märgitud IT Project Partner OÜ poolt avaldatav informatsioon
1.8. üldtingimused – käesolev dokument, mis sätestab poolte vahelise suhte õiguslikud alused
2. Üldsätted ja leping
2.1. Käesolevad üldtingimused on lepingu lahutamatuks osaks.
2.2. Üldtingimuste ja lepingu eritingimuste vastuolu korral lähtutakse lepinguga kokkulepitud eritingimustest.
2.3. Lepingu alusel kohustub IT Project Partner OÜ avaldama lepingu tellija poolt avaldatud andmed vastavalt lepingus märgitud otsinguportaali.

2.4. Lepingu allkirjastamisega annab tellija IT Project Partner OÜle nõusoleku oma andmete töötlemiseks, s.h nende salvestamiseks, avaldamiseks ja edastamiseks.
2.5. Andmed avaldatakse lepingus märgitud kujul

3. Poolte õigused ja kohustused
3.1. IT Project Partner OÜ õigused ja kohustused
3.1.1. Hiljemalt üks (1) kuu enne lepingus sätestatud lepingu kehtivusperioodi lõppu on IT Project Partner OÜ-l õigus esitada tellijale hinnapakkumine järgmise sama pika lepingu perioodi kohta. 
3.1.2. IT Project Partner OÜ-l on õigus piirata andmete nähtavust otsinguportaalis, kui tellija ei tasu arvel märgitud maksetähtajaks, seejuures ei peatu lepingu kehtivus.
3.1.3. IT Project Partner OÜ-l on õigus keelduda lepingu täitmisest, s.h andmed kustutada juba väljaantud otsinguportaalis, kui ilmneb, et andmed ei ole kooskõlas õigusaktide või reklaamieetikaga. Lepingu alusel andmete avaldamine ei ole käsitletav IT Project Partner OÜ poolt andmete sisule hinnangu andmisena. Seetõttu IT Project Partner OÜ ei kanna käesoleva sätte esimeses lauses nimetatu eest vastutust.
3.1.4. IT Project Partner OÜ  lepingujärgsed kohustused loetakse täidetuks arvates andmeid sisaldava kataloogi levitajale üleandmisest või muul viisil kättesaadavaks tegemise hetkest.
3.2. Tellija õigused ja kohustused
Tellija kohustub IT Project Partner OÜ-le teatama IT Project Partner OÜ poolt lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest ja/või mittekohasest täitmisest ühe (1) kuu jooksul pärast vastavate andmete ilmumist.

3.3. Pooled kohustuvad täitma oma lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult ja heas usus ning arvestades väljakujunenud häid tavasid.
3.4. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
3.5. Pooled on kokku leppinud, et IT Project Partner OÜ vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud lepingu tasu suurusega.
4. Vastutus
4.1. Andmete õigsuse ja nende õigusaktidele, s.h reklaamiseadusele vastavuse ning andmete avaldamise tagajärgede eest vastutab tellija.
4.2. Pooled vastutavad lepingust ja selle lahutamatuks osaks olevate üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
4.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise, teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
5. Arvelduste kord
5.1. Tasu suurus ja lepinguperiood on välja toodud lepingu tingimustes.

5.2. IT Project Partner OÜ väljastab tellijale elektroonse arve.

5.3. Arve mittekättesaamine ei vabasta tellijat kohustusest tasuda teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on tellija kohustatud teavitama IT Project Partner OÜ-t hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks. IT Project Partner OÜ  ei ole saanud tellijalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et tellija ei ole arvet saanud, loetakse, et tellija on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
5.4. Tellija kohustub tasuma arve IT Project Partner OÜ arveldusarvele hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks. Maksetähtaeg on alates arve koostamisest seitse (7) kalendripäeva.
5.5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud IT Project Partner OÜ kassasse või arveldusarvele ja maksekorraldusel on märgitud tellija õiged andmed ning viitenumber. 
5.6. Maksetähtpäevaks tasumata summalt on IT Project Partner OÜ õigus nõuda tellijalt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.7. Kui tellija ei nõustu IT Project Partner OÜ esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest IT Project Partner OÜ-t vastavalt üldtingimuste punktis 6.1 sätestatule kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab tellija arve osaliselt. IT Project Partner OÜ kontrollib tellija avaldust ja teatab tellijale kontrolli tulemustest kümne (10) päeva jooksul alates teate kättesaamisest. IT Project Partner OÜ võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui tellija avaldus ei olnud põhjendatud, maksab tellija arve koos viivisega.
5.8. Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
6. Lepingu muutmine
6.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
6.2. IT Project Partner OÜ-l on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued üldtingimused.
6.3. Üldtingimuste muutmise või uute üldtingimuste kehtestamise kohta avaldab IT Project Partner OÜ vastava teate oma kodulehel. Teade üldtingimustesse muudatuste tegemise kohta ja üldtingimuste uus terviktekst või uued üldtingimused avaldatakse kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste jõustumist.
6.4. Kui tellija ei nõustu üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimustega, siis on tellijal õigus leping üles öelda, teatades sellest punktis 6.1 sätestatud viisil IT Project Partner OÜ-le kolmkümmend (30) päeva jooksul arvates muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest. Lepingu ülesütlemine ei vabasta tellijat kohustusest täita lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse tellija suhtes seniseid üldtingimusi. 
6.5. Kui Tellija lepingut kolmekümne (30) päeva jooksul arvates üldtingimuste muudatuste või uute üldtingimuste kehtima hakkamise kohta teate avaldamisest üles ei ütle, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud või uute üldtingimustega ja ei oma sellega seoses IT Project Partner OÜ  vastu mis tahes pretensioone. Muudetud või uued üldtingimused saavad oma jõustumise päevast lepingu lahutamatuks osaks ning on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Varem kehtinud üldtingimuste sätete või kehtivus loetakse lõppenuks.
7. Teated 
7.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suuliselt, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis lepingus sätestatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui IT Project Partner OÜ on selle salvestanud.
7.2. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab IT Project Partner OÜ tellijale oma kodulehel aadressil www.Project Partner.ee. 
7.3. Tellija teavitab viivitamatult IT Project Partner OÜ-t oma kontaktandmete muutumisest. Tellija saab oma kontaktandmeid muuta esitades IT Project Partner OÜ-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-maili teel. Nimetatud juhul muudetakse kontaktandmed hiljemalt viie (5) tööpäeva möödumisel alates vastava sooviavalduse IT Project Partner OÜ jõudmisest.
8. Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine
8.1. Lepingu ülesütlemine, lepingust taganemine või lepingu lõppemine ei vabasta poolt kohustusest täita teise poole ees vastava lepingu kehtivuse ajal lepingust tekkinud kohustused. Tellija esitama lepingu ülesütlemisavalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.2. Kui tellija ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on IT Project Partner OÜ-l õigus loovutada tellija suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed IT Project Partner OÜ poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). IT Project Partner OÜ nõudmisel on tellija kohustatud hüvitama IT Project Partner OÜ-le seoses IT Project Partner OÜ ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
9. Vaidluste lahendamine
9.1. Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
9.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus IT Project Partner OÜ asukohajärgses kohtus, s.o Harju Maakohtus.
10. Lõppsätted
10.1. Käesolev üldtingimuste jõustuvad 01.01.2018

10.2. Lepingu ja üldtingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled õigusaktidest ja hea usu ning mõistlikkuse põhimõttest.
10.3. Kui mõni lepingu ja/või üldtingimuste säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb leping ja/või üldtingimused muus osas kehtima. 
10.4. Üldtingimused on kättesaadavad IT Project Partner OÜ kodulehel